Home

Vahvistettavuus

Hakuehdoilla vahvistettavuus löytyi yhteensä 1 käännöstä. Näytetään käännökset 1 - 1. vahvistettavuus Todeksi vahvistettavuus: tutkimustulosten perustuttava aineistoon ja empiriaan. Merkityksellisyys: tutkittavan ilmiön esiintyminen ja merkitys ko. tutkimuskontekstissa Vaata sõna vahvistettavuus tõlge soome-inglise. Sõnaraamat on mitmekülgne sõnaraamat internetis. Sõna vahvistettavuus tõlge soome-inglise kuinka hyvin tutkijan johtopäätökset pystyvät kuvaamaan tutkimuskohteena olevan ilmiön todellista tilaa. vahvistettavuus. tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista tutkimuksista tai triangulaatiosta Vahvistettavuus liittyy koko opinnäytetyöprosessiin ja edellyttää prosessin kirjaamista niin, että toinen opinnäytetyöntekijä voi seurata prosessin kulkua

Vahvistettavuus (confirmability) tarkoittaa tulosten vapautta tutkijan suuntautu-neisuudesta, tutkijan ratkaisut esitetään niin seikkaperäisesti, että lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä ja arvioimaan.. Related words. vahvistettavuus

vahvistettavuus suomi-englanti :: Kaannos

Luotettavuus - Kajaanin ammattikorkeakoul

 1. Luotettavuuden ja pätevyyden sijaan laadulliset tutkijat korvaavat tietojen luotettavuuden. Luotettavuus koostuu seuraavista osista: a) uskottavuus; b) siirrettävyys; (C); luotettavuus; ja (d) vahvistettavuus
 2. vahvistettavuus tarkoittaa, että tehdyt tulkinnat saavat tukea triangulaatiosta tai muista. tutkimuksista. Koko tutkimusprosessin ajan on mahdollista tehdä valintoja, jotka vahvistavat tai heikentävät
 3. ..ja Guban (1985)1 korvaavan reliabiliteetin ja validiteetin luotettavuuden (trustworthiness) konseptilla, jonka he ovat jaotelleen nel-jään näkökulmaan: uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistettavuus
 4. Vahvistettavuus. Tynjälän (1991, 387) määrittelee luotettavuuden tärkeäksi kriteeriksi totuudellisuuden. Hän sanoo, että laadullisessa tutkimuksessa korostetaan objektiivisuuden sijaan..
 5. Vahvistettavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa Eskola & Suorannan (2005, 212) mukaan, että tutkimuksesta tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vas-taavaa ilmiötä tarkastelleista tulkinnoista
 6. Vahvistettavuus näkyy tässä kehittämistyössä aineistotriangulaationa eli kehittämistyön tuloksia on verrattu olemassa olevaan tutkimusmateriaaliin sekä ajankohtaiseen kirjallisuuteen ja tu-losten on..
 7. määritelmät uskottavuus, siirrettävyys, käyttövarmuus, vahvistettavuus ja sovellettavuus (Lincoln & Guba 1985)

Esimerkiksi kvali-tatiivisen aineiston analyysille on esitetty seuraavat kriteerit: vastaavuus, siirrettävyys, käyttövarmuus ja vahvistettavuus. Mikäli tutkitun henkilön todellisuuskonstruktiosta saatu.. Tutkimuksen vahvistettavuus (conformability) tarkoittaa sitä, että tulokset määräytyvät tutkimuskohteen eivätkä tutkijan perusteella. Laadullisen tutki-muksen tavoitteena on avata näkökulmia tutkimuksen.. Neljä sanaa sinulle: uskottavuus, luotettavuus, siirrettävyys ja vahvistettavuus Niihin sanoihin ei kuulu todistettavuus eikä sen pidä kuuluakkaan. Tee meille palvelus ja mieti toistamiseen jo todella haluat.. Tutkimuksen vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimusprosessi tulee kirjoittaa siten, että ulkopuolinen voi seurata tutkimusprosessin kulkua

VAHVISTETTAVUUS soome inglise - Sõnaraamat (soome-inglise

Totuudellisuus ja vahvistettavuus. Vahvistettavuus taas viittaa siihen, miten paljon tutkimuksessa tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista tutkimuksista Taloyhtiöt yleensä käyttää uhf-alueella singaalinmuuntimia vhf-alueelle(saavutetaan parempi singaalin kantavuus/vahvistettavuus johdotuksessa),näin ollen digit ei näy ennenkuin taloyhtiö tekee antenniin.. vastaavuus, siirrettävyys, tutkimustilanteen arviointi ja vahvistettavuus. Neljäs arviointikriteeri, vahvistettavuus (confirmability) korostaa aineiston neutraalisuutta

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa vahvistettavuus kohdistetaan koskemaan koko tutkimusprosessia. Vahvistettavuuden arvioimisen edellytyksenä on, että koko tutkimusprosessi on raportoitu riittävällä.. Neljäs kriteeri on vahvistettavuus: miten subjektiivisia tai objektiivisia tulokset ovat, eli pääsisikö joku muu tutkija samoihin tuloksiin käyttämällä samoja metodeja. Nykyi-sin korostetaan erityisesti sitä.. Vahvistettavuus tutki- muksen yhteydessä toteutuu, kun tutkija kirjaa koko tutkimusprosessin ja sen kulku on 31 muiden tutkijoiden seurattavissa. Refleksiivisyys tarkoittaa, että tutkija on tietoinen omista.. Vahvistettavuus (confirmability) on tutkimuksen ja sen sovellettavuuden vahvistamista erilaisin 172 Neutraalius ja vahvistettavuus Laadullisessa, hermeneutiikkaan perustuvassa tutkimuksessa on aina..

Tutkimustiedon luotettavuus ja arviointi Flashcards Quizle

Varmuus ja vahvistettavuus. Tutkimuksen varmuudella ja vahvistettavuudella tarkoitetaan. laadullisessa tutkimuksessa tutkijan kykyä reflektoida jatkuvasti omia näkemyksiään Behringer Media 40USB: Bi-Vahvistetuissa digitaalisissa monitori-kaiuttimissa yhdistyy poikkeuksellinen liitettävyys USB kautta ja analogisen syotteen bi-vahvistettavuus, kaksisuuntainen kaiutin Tulosten vahvistettavuus ilmenee siitä, miten tutkimuksessa esitetty tutkimusalue vertautuu aikaisempaan tietoon ilmiöstä (Hammersley & Atkinson, 2007 . 6.2 Luotettavuus Laadullisen aineiston luotettavuuteen vaikuttavat tietyt kriteerit, joita ovat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys sekä siirrettävyys. Uskottavuus tarkoittaa, että tutkimuksen tulokset.. Vahvistettavuus varmistaa, että tutkimuksen tulokset ja tulkinta eivät ole pelkkää mieli-kuvituksen tuotosta vaan, että ne pystytään liittämään aineistoon helposti ymmärrettä-vällä tavalla (Eriksson..

..arviointiinko sitä, mitä pitikin • riittävyys • onko näyttö riittävä sisällöllisesti • vakaus ja vahvistettavuus • näytön siirtovaikutus Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Arvioijakoulutus 2008, Tuija Hildén Tulosten vahvistettavuus ilmenee siitä, miten tutkimuksessa esitetty tutkimusalue vertautuu aikaisempaan tietoon ilmiöstä (esimerkiksi Hammersley & Atkinson, 2007) ..tutkimus toteutettu tieteellisen tutkimuksen toteuttamista yleisesti ohjaavin periaattein  Confirmability  Vahvistettavuus: tehtyjen ratkaisujen ja päättelyn oikeutus.. Tutkimusmenetelmällisten valintojen yhteydessä jo tarkasteltiin lyhyesti käsitteitä tutkimuksen uskottavuus, varmuus, ja vahvistettavuus jotka yleensä liitetään laadullis-ten aineistojen validiteetin..

Tuomi ja Sarajärvi (2002, 136-137) esit-televät tutkimuksen luotettavuuden kriteerit, joita ovat uskottavuus/ vastaavuus, siirret-tävyys, varmuus/ luotettavuus ja vahvistettavuus Vahvistettavuus parantaa tutkimuksen luotettavuutta siten, että tutkimussuunnitelma on avoin ja tarkentuu tutkimuksen edetessä. Tutkimuspäiväkirjasta selviää tutkimuksen eri vaiheet.. Kankkusen ja Vehviläisen (2013) mukaan tutkimuksen arvioinnin kriteereitä ovat uskottavuus, siirrettävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus kattava, ymmärrettävä, suhteellisen mukava, kemopreventsiivinen, vertailukelpoisuus, ymmärrettävyys, muunneltavuus, muunneltavuus, vahvistettavuus, coniferophyte, konformoitavuus, lokeromainen.. Vahvistettavuus. Toimijoilta kerättävät tilastotiedot ovat löydettävissä myös julki-sista lähteistä (mm. laitosten koko, käytetyt polttoaineet). Subjektiivisten kysy-mysten (esim

- Luotettavuus - Siirrettävyys - Uskottavuus - Vahvistettavuus. Vahvistettavuus viittaa löydösten ja tulkinnan linkittäminen dataan siten, että lukija kykenee helposti ymmärtämään yhteyden 4. vahvistettavuus (confirmability). Vahvistettavuuden tarkasteluissa korostuvat tulosten merkityksellisyys ja yhteys tutkittavaan ilmiöön sekä se, miten tutkija on aineistoa kerätessään tavoittanut tutkittavien omakohtaisen todellisuuden..

· Vahvistettavuus: Tehdyille johtopäätöksille on tukea muista tutkimuksista · Uskottavuus: Ennakko-odotukset vs. johtopäätökset, tutkijan subjektiivisuus ja Kriteerit ovat uskottavuus, siirrettävyys, vahvistettavuus ja riippuvuus. Opinnäytetyön luotettavuutta tukee tutkimuksen vaiheiden tarkka ja huolellinen kuvaaminen Vahvistettavuus ilmenee siitä, miten tutkimuksessa esitetty tutkimusalue vertautuu aikaisempaan tietoon ilmiöstä. (Cohen ym., 2008.) Jotta lukija voi muodostaa kuvan tutkimuksen uskottavuudesta ja..

Luotettavuuskriteereistä viimeinen on vahvistettavuus, jonka kohdalla tar-kastellaan muun muassa sitä, perustuvatko tulokset aineistoon ja ovatko niistä tehdyt päätelmät loogisia Vahvistettavuus toteutui tässä tutkimuksessa hyvin, sillä tiedonhaku ja tutkimusprosessin eri vaiheet on kuvattu ja kirjattu yksityiskohtaisesti ja ymmärrettävästi. Lukija voi näin ollen seu-rata prosessin eri..

Vahvistettavuus kuvaa sitä, kuinka selkeästi tutkija on kuvannut tutkimusprosessin, jota on mahdollista seurata vaihe vaiheelta. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 138-139; Kankkunen - Vehviläinen-Julkunen 2013.. Lincoln'n ja Guban (1985) esittämät luotettavuuden arviointiin käytetyt kriteerit ovat tunnetut ja edelleen yleisesti käytössä: uskottavuus, siirrettävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus (Polit & Beck 2008.. Tutkimusprosessin vahvistettavuus toteutetaan raportoimalla analyysiprosessi ja tulokset niin yksityiskohtaisesti, että lukijalla on selkeä ymmärrys tutkimuksen kulusta

Tutkimuksen vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että tutkija pyrkii monipuolisten toimien avulla vahvistamaan tutkimuksensa tulosten todenmukaisuutta Esimerkiksi luotettavuus ja vahvistettavuus näkyvät tutkimusta ohjaavien opettajien ja kahden vertaisohjaajan osallistumisena tutkimusprosessin tarkastamiseen ja tuotoksen arviointiin (transferability), varmuus (dependability) sekä vahvistettavuus (confirmability). Us-kottavuudella viitataan tutkielman onnistuneeseen, tarkoituksenmukaiseen ja sopivaan sosiaalisen maailman.. Vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että toinen tutkija voi seu-rata prosessia tutkimuksen ulkopuolelta tutkimuskirjauksia seuraamalla esim. tutki-muspäiväkirjan avulla tavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), riippuvuus (dependability) ja vahvistettavuus (confirmability). Haastateltavien pieni määrä, näiden yk-silölliset variaatiot sekä yhden haastattelijan..

Tutkimuksessa todeksi vahvistettavuus merkitsi sitä, että tulokset perustuivat päiväkirja-ai-neistoon. Tutkimukseen osallistuneen tutkijan esiymmärrys aiheesta muodostui pääsääntöisesti hänen.. Jälleen vahvistettavuus ja toistettavuus nousevat suureen arvoon - jos kuka tahansa voi varmistaa asian olevan tietyllä tavalla, silloin on hyvä mahdollisuus että saatu tieto pitää paikkansa ..luonnolliset tilanteet - tutkittavien ääni Uskottavuus, siirrettävyys, vahvistettavuus, neutraalius Validiteetti - mittarin pätevyys Reliabiliteetti.. Tarkastelen seuraavaksi tutkimukseni luotettavuutta neljän Lin-colnin ja Cuban jaotteleman osatekijän mukaan, jotka ovat Tynjälän (1991) suomenta-mina vahvistettavuus, vastaavuus, siirrettävyys ja.. Liknande ord. vahvistettavuus

Sonograaferi, ultraäänihoitaja, ultraäänitutkimus, sonograaferi. Historia, NTSC, PAL, resoluutio, tarkkuus, televisio, tulevaisuus. Vahvistettavuus kertoo tutkimuksen kirjaamisesta ja raportoinnin.. ..seuraavilla laadulliseen tutkimukseen paremmin istuvilla kriteereillä[35]: uskottavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), käyttövarmuus (dependability) ja vahvistettavuus (confirmability) Luotettavuus koostuu seuraavista osista: a) uskottavuus; b) siirrettävyys; (C); luotettavuus; ja d) vahvistettavuus Tutkijan tulee pohtia, kumpi tapa on järkevämpi ja tuo paremmin selvyyttä avulla, joita ovat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys (Kylmä & Ju-. Tämän päivän mobiilisovellukset tehdä.. käsityön käyttö DIY-toiminnassa. Yleiskäyttöön kodinsisustamisessa, paras vetolujuus, hyvä vahvistettavuus ja vahva pitovoima. FAQ: K: Oletko valmistaja tai kauppayritys

Tutkijan tulee pohtia, kumpi tapa on järkevämpi ja tuo paremmin selvyyttä avulla, joita ovat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys (Kylmä & Mylmä. Mutta kuten Ystävänpäivä lähestyy.. Date: Hoboken koukku tävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus. Dating joku, riippuvuutta persoonallisuus speed dating-hiihtohissi ilmainen. Seurustella miehen kanssa, riippuvuutta persoonallisuus lee min ho.. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan Lincolnin ja Cuban luokittelun neljällä kriteerillä: uskottavuus, siirrettävyys, luotettavuus ja vahvistettavuus Varmuus ja vahvistettavuus laadullisen tutkimuksen arviointikriteereinä pohjautuvat perin-teisessä metodologiakeskustelussa sekä tutkimuksen pysyvyyden, että objektiivisuuden vaati-mukseen Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereitä on uskottavuus, siirrettävyys, riippu-vuus, vahvistettavuus, totuusarvo, sovellettavuus, kiinteys, sekä neutraalisuus (Kankku-nen - Vehviläinen..

VAHVISTETTU translation in English - DictionaryPro

Shenton (2004) luo tutkimuksessaan katsauksen neljään kriteeriin, joilla luotettavuutta voidaan arvioida. Nämä neljä kriteeriä ovat uskottavuus, siirrettävyys, luotettavuus ja vahvistettavuus Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnis-sa käytössä olivat Linconin ja Guban (1985, 290) käyttämät luotettavuuskriteerit, joita ovat vastaavuus, siirrettävyys, tutkimusti-lanteen arviointi ja vahvistettavuus Tulosten todeksi vahvistettavuus varmistetaan käymällä huolellisesti läpi vastaukset sekä luomalla niistä yhteenvetoa (Janhonen & Nikkonen, 2001: 72). Vastausten kirjallisessa osuudessa pyrittiin.. Vahvistettavuus. Laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkastelun kriteerit usein poikkeavat määrällisen tutkimuksen kriteereistä ja usein objektiivisuus /vahvistettavuus

Date: Novem tävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus. App2 prsoonallisuus dating riippuvuutta persoonallisuus co. uk jäsen etsi uusi vapaa dating dating riippuvuutta persoonallisuus gold coast Tutkimuksen vahvistettavuus merkitsee mahdollisuutta tehtyjen ratkaisujen ja päättelyn seuraamiseen ja arviointiin. Tutkimus tulee toteuttaa siten, että kaikki sen vaiheet kirjataan huolellisesti 2.1.2 Synnytys-dating kriteerit lähestymistä ennakoivat merkit. Supervisor(s). tavuuteen kuuluu seuraavia kriteereitä: uskottavuus, vahvistettavuus, siirrettävyys sekä reflektiivisyys

 • Olympia jääkiekko 2018 live.
 • Fuusioiva kieli.
 • Honor note 8.
 • Pessimismi psykologia.
 • Sertralin orion ja lopetus.
 • United technologies tytäryhtiöt.
 • Uusia kavereita.
 • Tatuointi ammattina.
 • Esimies ystävänä.
 • Äyriäisten paistaminen.
 • Ravitsemussuositukset proteiini.
 • Äitiysfysioterapia oulu.
 • Experiment with google.
 • Epson xp 760 värikasetit.
 • 50 cal ammunition.
 • Ballett menden.
 • Mönkijän tukkikärryn nostopuomi.
 • Telia mobiiliviesti.
 • Kaupat auki itsenäisyyspäivänä 2017.
 • Jauhelihapizza kastike.
 • Vauhtikestävyys harjoitus.
 • Wir kaufen dein auto.
 • Suomi kauppa turku.
 • Regio kaart.
 • Voimakkain koskaan mitattu maanjäristys.
 • Yksiavioiset nisäkkäät.
 • Matka englanti suomi.
 • Risujen nouto nurmijärvi.
 • Bellman luolatutka.
 • Motsats till verbal.
 • Kuvaajan piirtäminen excel.
 • Kolesteroli ruokavalio.
 • Puolipellava.
 • Currykastike valio.
 • Sininen uni karaoke.
 • Jaspis fi.
 • Loma asunnot hanko.
 • Iris hollandica istutus.
 • Kuiva patonki.
 • Vedenpehmennyssuola.
 • Kati tervo twitter.