Home

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys on käsite, joka avaa ihmisten erilaista oppimista. Se pohjautuu ihmiskäsitykseen ja ohjaa opettajan työtä. Perinteinen pedagoginen tutkimus jakaa oppimiskäsitykset neljään eri kategoriaan. Nämä ovat behavioristinen, kognitiivinen, konstruktivistinen ja kontekstuaalinen oppiminen Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivismissa oppiminen nähdään aktiivisena tiedon konstruointiprosessina eli tiedon rakentamisen prosessina oppimiskäsitys Laadukas ja monipuolinen toiminta, joka edellyttää kriittistä, arvioivaa ja tulkitsevaa suhdetta tietoon. Merkityksen tarkastelu rajoittuu yksittäisten tieto-ainesten käsittelyyn ja hierarkian eri vaiheiden ym-märtämiseen. Taustalla ovat opetettavien aikaisem-mat tiedot ja kokemukset opetettavasta ilmiöstä Oppimiskäsitys puolestaan on selitys tai teoria siitä, mitä oppiminen on, miten se tapahtuu ja millaisia tekijöit ä siihen liittyy. Oppimiskäsitys on kaiken opetuksen ja oppimisen pohjana. (Leppisaari 2003.) 'Ihmiskäsitys on kasvatuksen ja opetuksen perusta Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat

Oppimiskäsitys. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana Oppimisteorian ohella käytetään käsitettä oppimiskäsitys. Käsitys oppimisesta on muuttunut aikakausien mukaan. Perusoppimisprosesseina voidaan nähdä: Oppiminen ymmärtämään, miten ympäristön tapahtumat liittyvät toisiinsa. Kun pesäpallo osuu ikkunaan, ikkuna särkyy. Oman toiminnan seurauksien oppiminen Konstruktivistinen oppimiskäsitys rakentaa uutta tietoa aiemman tiedon varaan Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti oppija kehittää aiemmin oppimaansa. Eli oppimista ei pysty tapahtumaan tyhjiössä, vaan uusi asia sidotaan aiemmin opittuun. Oppiminen tarkoittaa oppijan ymmärtämiskokemusta tuodaan oppimiskäsitys ilmi. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin oppimiskäsityksiin POPS 2014 oppi-miskäsitysluku perustuu. Lisäksi selvitettiin, miten opetuksen järjestäjät näkivät oppimiskäsitysluvun onnistuneen, ja missä kohdin siinä oli heidän mielestään vielä kehitettävää Konstruktivismi on oppimisteoria, jonka mukaan oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.. Konstruktivistinen oppimisteoria perustuu konstruktivistiseen tietoteoriaan.Oppimismalli yhdistää sekä kognitiivisen psykologisen että humanistis-psykologisen mallin.Konstruktivismi korostaa sitä, että oppija muokkaa tietoa aktiivisesti ja.

Erilaiset Oppimiskäsitykset - Peda

 1. en on oppijan aktiivista ja sosiaalista toi
 2. VARHAISKASVATUS SUUNNITELMANPERUSTEET 20 18 7 1. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA PAIKALLISET VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain1 perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallise
 3. HUMANISTINEN OPPIMISNÄKEMYS Humanistisen oppimisnäkemyksen perusta on humanistisessa psykologiassa ja sen ihmisen arvoa, vapautta ja ainutlaatuisuutta koskevissa painotuksissa

1.3 Konstruktiivinen oppimiskäsitys Konstruktiivinen oppimiskäsitys on samaa mieltä kuin kognitiivinen oppimiskäsitys siitä, että oppiminen on mielen tietoverkoston rakentamista (taulukko 1). Konstruktiivinen käsitys korostaa oppijan omaa aktiivisuutta oppimisprosessissa. Oppimisen tarve syntyy opiskelijasta, hänen tietojensa puutteista j 4.4 Holistinen ihmiskäsitys, 4.5 Situationaalinen oppimiskäsitys.) Naturalistinen ihmiskäsitys lähtee siitä, että ihminen on osa luontoa, ja että ihmisen olemassaolo on aineellista. Ihmisellä ei syntyessään ole tiettyä olemusta, vaan ihmiseen pätevät luonnontieteelliset lainalaisuudet ja syy-seuraus suhteet Kognitiivinen oppimiskäsitys. Taustaa. 1950-luvulta lähtien oppijan kognitiiviset prosessit alkoivat kiinnostaa oppimisen tutkijoita. Tämä oli vastareaktio behaviorismiin. Varhaisin kognitiivinen suuntaus liittyi tietokoneen keksimiseen

Behavioristinen oppimiskäsitys - viisaista päistä tyhmiin päihin Panu Moilanen Alku ja loppu? • 1900-luvun alussa julkaistiin merkittävimmät behaviorismin kirjoitukset - Skinner • Välineellinen ehdollistuminen - Pavlov • Klassinen ehdollistuminen • Muovannut mm. koululaitoksen kehitystä j Empiristinen oppimiskäsitys, joka vallitsi 1900-luvun alkupuolella, tarkasteli tietoa pysyvänä ja tasaisesti kasvavana ja yksilöiden kyvyt oletettiin pysyviksi ja testein mitattaviksi ja arvioitaviksi. Empiristiseen oppimiskäsitykseen liittyi behavioristinen käyttäytymisen tutkimus,.

Konstruktivismi ja oppiminen - Oppimiskäsitykse

Sama oppimiskäsitys heijastuu kaikista suunnitelmista ja kasvattajien yhteinen opetussuunnitelmatyö helpottuu, kun puhumme samaa kieltä. Yhteisöt, jossa saman katon alla toimii sekä varhaiskasvatus että perusopetus voivat suunnitella koulutalojen yhteisen oppimisympäristön yhteisiä opetussuunnitelmia tukevaksi Tässä Pedagogisessa kehittämisohjelmassa kuvataan Xamkin oppimiskäsitys, pedagogiset periaatteet (tulevaisuuslähtöinen oppiminen) sekä konkretisoidaan keskeiset opetuksen kehittämistoimenpiteet vuosille 2018-2022. Pedagoginen kehittämisohjelma on laadittu yhteisöllisesti Xamkin henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa tärkeimmät osa-alueet ovat ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitys. Jokainen näistä osa-alueista on jo itsessään tärkeä tutkimuskohde. (Patrikainen 1997, 257.) Viime vuosina tehdyt opettajan pedagogiseen ajatteluun kohdentuvat tutkimukset ovat keskittyneet selvittämään sitä, miten opettaja kokee ja jäsentää omaa pedagogista ajatteluaan j

Perusopetuksen opetussuunnitelman ydinasiat Opetushallitu

AC aikataulutus ajattelu alkuun pääseminen ammattietiikka ammattikorkeakoulutus arviointi arviointimenetelmä arvot blogi dialogi digimerkit Digipeda elinikäinen oppiminen empatia epävarmuus erilaisuus erityinen tuki erityispedagogiikka eriyttäminen esittely etiikka Halti harjoitus HOPS inkluusio itsearviointi kansainvälisyys kehittyminen. 4.4 Holistinen ihmiskäsitys, 4.5 Situationaalinen oppimiskäsitys.) Naturalistinen ihmiskäsitys lähtee siitä, että ihminen on osa luontoa, ja että ihmisen olemassaolo on aineellista. Ihmisellä ei syntyessään ole tiettyä olemusta, vaan ihmiseen pätevät luonnontieteelliset lainalaisuudet ja syy-seuraus suhteet. Ihmistä voidaan. 1.3 Konstruktiivinen oppimiskäsitys Konstruktiivinen oppimiskäsitys on samaa mieltä kuin kognitiivinen oppimiskäsitys siitä, että oppiminen on mielen tietoverkoston rakentamista (taulukko 1). Konstruktiivinen käsitys korostaa oppijan omaa aktiivisuutta oppimisprosessissa. Oppimisen tarve syntyy opiskelijasta, hänen tietojensa puutteista j Posts about oppimiskäsitys written by Anu K. Vietimme tänään koko koulun yhteistä avointen ovien tapahtumaa. Promelaiset olivat valmistautuneet päivään pystyttämällä NY-kahvion ja Escape Roomin eli pakohuoneen

2.5 Oppimiskäsitys - Peda.ne

Jokivarren pääkoulu, opettajainhuone 043 825 1248 . Nikinmäen opetuspiste, opettajainhuone 040 843 433 oppimiskäsitys Hyvää oppimista. Käsittelimme verkko-opintojen ensimmäisessä sessiossa erilaisia oppimiskäsityksiä ja peilasimme niitä aiemmin pohtimiimme omiin käsityksiime oppimisesta. Nykyaikana ei onneksi noudateta orjallisesti mitään tiettyä suuntausta vaan oppimista tapahtuu monin eri tavoin, yhdessä ja erikseen. Oppimiskäsitys. Tutkiva oppimistapa on hyvin erilainen aiempaan oppimistapaani verrattaessa. Olen tottunut luento tyyliseen oppimiseen, missä kuuntelen tunnilla ja kirjaan asioita ylös. Kotona luen ja kertaan asioita kirjasta sekä koulussa tekemistäni muistiinpanoista Oppimiskäsitys. Passiivisesta pänttäämisestä tutkivaan oppimiseen. Tähän asti oppimistyylini on ollut melko pitkälti pelkästään kirjoista lukemista ja muistiinpanojen tekemistä. Olen huomannut että asiat jäävät päähäni parhaiten kun itse kirjoitan ne paperille ja pänttään ja kertaan niin pitkään kun on tarpeen. Tämä. Paunonen-Ilmosen (2001) mukaan työnohjausta on toteutettu vuosikymmeniä erilaisten filosofisten ajattelumallien ja erilaisten näkökulmien avulla. Työnohjaajan ammatillinen koulutus, filosofiset näkemykset, kokemus, ihmisen kehitys yleensä sekä yksilön kasvu työssä toimijana ovat vaikuttaneet työnohjaustoimintaan.Työnohjaustoiminnan alue on ollut vapaa ohjauskäytäntöjen suhteen.

Oppimisteoria - Wikipedi

Tutkimukseni oppimiskäsitys on vuoden 2014 opetussuunnitelman mukaisesti sosiokonstruktivistinen. Konstruktivismi on epäyhtenäinen, monista suuntauksista rakentuva teoria tiedon olemuksesta. Konstruktivismin suuntaukset näkevät kaiken tiedon olevan luonteeltaan subjektiivista, jonkun yksilön tai yhteisön muodostamaa Tähän mennessä oppimismetodini ovat olleet varsin perinteisiä. Oppitunnit ovat koostuneet lähinnä luennoista, joiden ohella on tehty muistiinpanoja vihkoon. Teen mielelläni muistiinpanoja, koska asiat menevät paremmin mieleen kirjoittaen. Myös ryhmätyöt ovat tulleet tutuksi ja pidän niistäkin, sillä niissä saa miettiä, ideoida ja keksiä yhdessä ryhmän kanssa

Situationaalinen oppimiskäsitys on siis holistiseen ihmiskäsitykseen nojaava oppimiskäsitys. Lehtovaaran analysoima situationaalinen oppimiskäsitys ankkuroituu siis filosofiaan, poiketen näin useista muista, psykologiaan perustuvista oppimiskäsityksistä. Peruskysymyksenä on siten oppimisen ontologinen analyysi, ts. mitä oppiminen on Oppimiskäsitys. Olen huomannut olevani kinestiittinen (henkilö oppii liikeen ja tekemisen kautta) ja taktiilinen oppija (oppii käsin tekemisen ja koskemisen kautta), koska opin parhaiten kirjoittamalla tekstejä uudestaan omalle paperille, tekemällä mindmappeja ja havainnoitsemalla tekstejä konkreettisesti esimerkiksi piirtämällä sekä. Engeströmin malli, täydellisen oppimisen malli perustuu kognitiiviseen oppimiskäsitykseen Humanistinen ihmiskäsitys (ihminen on aktiivinen tiedonkäsittelijä) Kostruktivistinen tiedonkäsitys (Ihminen ja ilmiö sidoksissa) Kognitiivinen oppimiskäsitys, Täydellisen oppimisen malli, Engeströ Diasarjan juoni Oppimiskäsitys Itsearviointi Ihmiskäsitys Urheilukäsitys. Lähdetään liikkeelle siitä, mitä on hyvä valmennus. Se on mm. urheilijan ja itsensä tuntemista. 27.4.2018 4. Valmentajan tärkein oppimiskumppani on urheilija Mitä sinä haluaisit minun tietävän sinusta, mitä en jo tiedä

Marileenan opettajapolku: Erilaiset oppimiskäsitykset

Oppimiskäsitys. Uskon, että tutkiva oppiminen tulee olemaan haasteellista aluksi. Minulla ei tosin ole koskaan ollut mitään tiettyä tapaa oppia asioita, joten toivottavasti sisäistän tutkivan oppimisen myös nopeasti. Jos minun kuitenkin täytyy jokin oppimistyyli valita, uskon että opin helpoiten tekemällä asioita käytännössä.. Oppimiskäsitys; Perusopetuksen opetussuunnitelma on rakennettu oppimiskäsitykseen, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Tätä oppimiskäsitystä noudetaan myös Moskovan suomalaisessa koulussa. Opetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden. Oppimiskäsitys. Olen ennen opiskellut lukemalla sivuja kirjasta uudestaan ja uudestaan. Sillon kun aihe on ollut vaikea tai hankala minulle, olen yrittänyt kirjoittaa lukemaani ylös paperille. Tällä tavoin olen pystynyt oppimaan asiat, jotka ovat olleet minulle hankalia ymmärtää Oppimiskäsitys. Oppimistapani on ollut aiempien opintojen aikana ulkoa oppimista, omien muistiinpanojen ja ajatuskarttojen tekemistä. Tutkivassa oppimisessa vältetään asioiden ulkoa oppimista, sen sijaan tarkoituksena on tehdä havaintoja ja kehittää keskustelua opiskeltavasta aiheesta Oppimiskäsitys. Passiivista päntäämistä tutkivaan oppimiseen . Aikaisemmin olen enimmäkseen oppinut luentojen kautta, tutkiva oppiminen eroaa tavallisesta luennoinnista niin, että siinä tuodaan omat ideat esille ja luodaan ryhmässä yhdessä tietoa mitä sisäistämme. Sen sijaan, että olisi valmis tieto minkä vaan sisäistämme

oppimisestaan. Oppimiskäsitys ei ota huomioon oppijan aikaisempaa tietämystä asiasta (Uusikylä & Atjonen 2002). 2.1.2 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys Konstruktivismi käsittää monia erilaisia oppimiskäsityssuuntauksia. Konstruktivismille tärkeintä on oppimisen vuorovaikutuksen luonne Kognitiivinen oppimiskäsitys lähtee ajatuksesta, jossa oppilas ajatellaan tiedon prosessoijana, kognitiivisena olentona, joka asettaa itselleen tavoitteita ja ohjaa omaa toimintaansa. Kognitiivisen käsityksen mukaan jokaisella . 14 ihmisellä on oma tyylinsä oppia ja siten se sallii erilaiset oppimistyylit

Konstruktivismi (oppimisteoria) - Wikipedi

OPPIMISKÄSITYS IHMISKÄSITYS AMMATTI- IDENTITEETTI MAAILMANKUVAT YHTEISKUNTA- RAKENNE HYVÄ ELÄMÄ Media Kasvatustieteilijät Työelämä Lukio- vertailu Nuorisotutkimus Palkkaus Työtunnit Pisa Kouluväkivalta Kasvatus Vastuu Digitalisaatio Globalisaatio Kulttuuri Arvot Politiikka OpetushallitusMyytit Tulevaisuus TIETOTEORIA Hyvät tavat 12 KOKEMUKSELLINEN OPPIMISNÄKEMYS Kokemuksellisen oppimisen tunnetuin kehittäjä on Kolb (1984). Näkemys oppijasta on lähellä humanistista oppimisnäkemystä Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ohjaamisen perustana. P Tynjälä, HLT Heikkinen, R Huttunen. Teoksessa P. Kalli & A. Malinen (toim. 4.5 Konstruktivistinen oppimiskäsitys. Kognitiivinen suuntaus korostaa ihmistä informaation käsittelijänä. Oppiminen on prosessi, johon liittyy havaitseminen, muistaminen, ajatteleminen ja. Aiempi oppimistapani vs. Tutkiva oppiminen? Aikaisempi oppimistapani on varmasti ainakin suurimmalle lukiolaiselle tuttu. Lukiossa mielestäni lähinnä luettiin kirjoja ja pyrittiin oppimaan sen avulla.. Itse taas olen aina oppinut paremmin käytännön avulla, onneksi ymmärsin lukiossakin ollessani, että esimerkiksi ajatuskartat ja ystävien kanssa yhdessä opiskelu, tekee oppimisesta. Kognitivistinen oppimiskäsitys mursi siis vanhemman behavioristisen opetusnäkemyksen vahvan aseman. Se toi arjen opetukseen idean oppimisesta oman tietämisen rakentamisena, prosessina jossa jonkin tiedon sellaisenaan mieleenpainamisen ja sellaisenaan sen muistissa pitämisen idean sijaan tuli suhteuttamisen idea: jo tiedetyn hyväksikäyttämisestä uutta opeteltaessa

Video: Konstruktivistinen - Oam

Humanistinen - Oam

 1. en tapahtuu vuorovaikutuksessa. (Kataja 2014, 71.) Osallisuus on kuulumista yhteisöön sekä yhteistä tekemistä
 2. tansa ja informaation prosessointi. Siinä korostuu ajattelu, ymmärtä
 3. Suorittamamme VAK-testin tulosten mukaan olen visuaalinen oppija. Jo ennen testin tekemistä olen huomannut oppimistapani olevan visuaalisen oppijan kuvauksen mukainen. Muistan asiat parhaiten, kun olen nähnyt ne ja niistä jää mieleeni selkeä kuva. Olen aina suosinut itsenäistä oppimista ja itsekseni asioihin tutustumista muun muassa lukemalla ja tekemällä listoja
 4. en) sekä konkretisoidaan keskeiset opetuksen kehittämistoimenpiteet vuosille 2018-2022. Pedagoginen kehittämisohjelma on laadittu yhteisöllisesti Xamkin henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Keskiössä on.
 5. en on tiedon luomista opiskelijan omasta tietorakenteesta käsin; se on opiskelijan oman kokemusmaailman uudelleen organisointia, jatkuvaa rakentamista, opiskelijassa itsessään olevan tiedon syventämistä uudeksi tiedoksi, joka kehittyy tietoisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa
 6. Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014. Ajankohtaista. Suomalaisten oppimista ja osaamista vertaillaan useilla kansainvälisillä mittareilla. PISA-mittauksen ohella Suomi on mukana matematiikan ja luonnontieden osaamista mittaavassa TIMMS- ja lukemisen ymmärrystä mittaavassa PIRLS-arvioinnissa. OECD-maiden vertailuissa.
 7. en nähdään ärsyke-reaktiokytkentöjen muodostumisena, ja sitä voidaan säädellä vahvistamisella. Oletetaan että opetuksen tavoitteena oleva reaktio(R) vakiintuu pysyväksi käyttäytymiseksi, eli opitaan, kun se yhdistetään ympäristöstä tulevaan ärsykkeeseen(S)

1.1 Ihmiskäsitys ja ihmiskuva - Ihmis- ja ..

Oppimiskäsitys . Lapsi oppii tekemällä ja kokemalla, yksin sekä yhdessä toisten kanssa. Kasvattaja luo puitteet toiminnalle. Hän järjestää kiinnostavan oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus hankkia tietoa, kokeilla, tutkia ja harjoitella opittuja taitoja oppimiskäsitys. Tutkivaan oppimiseen siirtymisessä voi olla paljonkin erilaisia haasteita, mutta suurin ehkä itselleni on aktiivinen osallistuminen monipuolisesti. Täytyy todella etsiä paljon tietoa erilaisista lähteistä eikä vain parista. Täytyy myös jakaa ja keskustella todella monipuolisesti ryhmän kanssa Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä. KIRJALÄHTEET. KIRJA KIRJAILIJA; Oppiminen ja koulutu 1. Rauman normaalikoulun OPS. Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman sisältö esitetään lukujen kansikuvina, joista klikkaamalla pääsee tarkastelemaan sisältöä lehdeksi avautuvassa muodossa tai alla olevasta tekstistä pdf-versiona.. Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman 2016 on hyväksynyt Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani 16.6.2016 Oman oppimiskäsityksen arviointi Tähän asti oppimistyylini koulussa on ollut lukioon soveltuva. Oppiminen on ollut suurimmaksi osaksi kirjasta pänttäämistä ja tiettyjen kappaleiden ulkoa opettelua kurssikokeita varten. Kirjoituksiinkin luin pääosin samalla tyylillä, mutta silloin pyrin myös opettelemaan asiat laajemmin, sillä tiesin, että yo-reaalikoe on myös soveltava

Oppimiskäsitys. Minä oppijana-Oman oppimiskäsityksen analysointi-Oma oppimistapani on lähinnä auditiivinen; muistan parhaiten asiat, jotka olen kuullut ja turhat hälyäänet häiritsevät keskittymistäni helposti, mutta minun on helpompi keskittyä kirjoittamiseen tai lukemiseen, kun kuuntelen jotain samalla. Jos yritän todella kovasti. Oppimiskäsitys. Olen oppinut parhaiten tekemällä en niinkään kuuntelemalla. Jos ei ole ollut mahdollista tehdä opittavaa asiaa, tällöin olen kuunnellut/ lukenut ja kirjoittanut ylös muistiinpanoja. Jos jokin asia oon jäänyt arveluttamaan olen ottanut asiasta selvää muilta oppijoilta tai internetistä kognitiivinen oppimiskäsitys oppija itse rakentaa tiedon omien aikaisempien tietojensa, omien tulkintojensa ja itse luomiensa merkityksien mukaan konstruktivistinen oppimiskäsitys ~ nykyaikainen oppimiskäsitys - esim. kokemuksellinen oppiminen (Kolb) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 12 Progressiivisen pedagogiikan seuraamukset & käsitys oppimisesta: • Oppiminen tulisi ankkuroida oppijan arkitodellisuuteen (kontekstuaalisuus) • Parhaiten opitaan ongelmista. jotk OPS, yhteinen osa 4 (44) Hyväksytty 22.9.2016 16.1.2017 JOHDANTO Opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikelle Hyria koulutuksen toiminnalle yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot

Video: 3.1 Kognitiivinen oppimiskäsitys - Ihmis- ja ..

Video: oppimiskäsitys Opettajan käsikirj

konstruktiivinen - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

Artikkelit aiheesta sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys , kirjoittanut karihanse. Ekspansiivinen oppiminen 12.1.2012. Lukuisissa työhön liittyvissä matkoissa on hyvät ja huonot puolensa Oitin päiväkoti Päiväkotimme sijaitsee keskellä kylää kaikkien meille tärkeiden palveluiden lähellä: koulu, kirjasto ja urheilukenttä metsämaastoineen. Päiväkotimme on valmistunut 2003 ja talossa toimii 4 osastoa, joiden lapsimäärät ja ikätasot vaihtelevat vuosittain tarpeen mukaan. Valoisat ja toimivat tilamme antavat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan.

Oppimisen strategiat - TieVi

Behavioristinen oppimiskäsitys. Suuri osa behavioristien tekemistä tutkimuksista oli eläinkokeita. Näiden perusteella luotiin useimmat behavioristisista teorioista, koska eläinten ja ihmisten käyttäytymisreaktioiden katsottiin olevan laadullisesti samanlaisia Minua pyydettiin johdattelemaan opettajakuntaa aiheeseen oppimiskäsitys. Minusta oppimiskäsitys liittyy käsityksiin siitä, mitä oppiminen on. Toisaalta oppimiskäsitykseen taitaa liittyä aika monia käsityksiä siitäkin, mitä oppimisen pitäisi olla tai mitä sen haluttaisiin oleva Tunnen oppineeni lukukauden aikana todella paljon. Moduuleissa on ollut monenlaisia asioita, mutta kaikissa on ollut hyödyllisiä asioita. Kokonaisuudessaan olen mielestäni saanut realistisemman kuvan matkailualasta ja muun muassa projektien järjestämisestä. Olen oppinut paljon projektityöskentelystä yleisesti sekä käytännössä Tähän asti oppimistapani on ollut suurin piirtein samanlainen ala-asteelta asti. Lukiossa opiskelu oli tunnilla kuuntelua ja muistiinpanojen tekemistä ja kirjasta lukemista. Pelkkä kirjan lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen ei ole ikinä ollut minulle paras oppimistyyli. Jos joudun kuuntelemaan esimerkiksi pitkiä luentoja keskittymiseni ei riitä loppuun asti

CMS ohne Datenbank - CMSimple ist ein Content Management System, das keine Datenbank braucht Oppimiskäsitys.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe{float:right} Yhteystiedot. Jokivarren koulu . Jokivarren pääkoulu, opettajainhuone 043 825 1248 Nikinmäen opetuspiste, opettajainhuone 040 843 4338 Sorvatie 16. PL 6511. 01480 Vantaa. Rehtori:. Moskovan suomalainen koulu on virallinen suomalainen ulkomaankoulu, joka järjestää opetusta Moskovassa asuville suomenkielisille lapsille. Koulu on Suomen perusopetuslain alainen yksityiskoulu, jonka ylläpitäjä on Suomalainen koulutusyhdistys ry

 • Lasten tatuoinnit prisma.
 • Tuulilasin vaihto helsinki.
 • Hollister huppari lapselle.
 • M market varkaus.
 • Super mario bros super show wiki.
 • Wsl blog.
 • Conjugacion del verbo haber.
 • Kuitukaapeli tyypit.
 • Mattopesula pesumestarit oy jyväskylä.
 • Tähti oulu loppuu.
 • Angry birds movie rotten tomatoes.
 • Amsterdam shopping.
 • Mitä shanghaista kannattaa ostaa.
 • Suomalaiset lager oluet.
 • Knuddels facebook.
 • Ford transit zuverlässigkeit.
 • Erityisherkkyys lääkitys.
 • Limaa irrottava yskänlääke.
 • Kawasaki er6n.
 • Pallean rentouttaminen.
 • Brewdog bars.
 • Kuristaja kasvoton huone lyric.
 • Avoimet työpaikat toivakka.
 • Tissot goldrun 18k.
 • Etuovi.com asunnot mikkeli.
 • Novida kuraattori.
 • Herbalife pirtelö reseptit.
 • Midnight in paris netflix.
 • Nepalin kulttuuri.
 • Windows 10 aloitusnäytön palautus.
 • Susanna vainiola radio suomi.
 • Chlamydia leczenie naturalne.
 • Logo quiz level 6 answers.
 • Taivassalo punttinen.
 • Digitalisointi.
 • Sitouta englanniksi.
 • Blåkläder housut tarjous.
 • Mecberger kennel.
 • Pori jazz liput nick cave.
 • Työväenliikkeen kirjasto.
 • Brömsebro minnessten.